Zásady ochrany osobních údajů výzkumu

Jsme výzkumný tým z Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na adrese Joštova 10, 602 00 Brno jejímž odborným garantem je Mgr. Marcela Leugnerová, Ph.D. Jsme si vědomi důvěry, kterou jste v nás vložili, jelikož při účasti na výzkumu jsme po Vás vyžadovali Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu jsme pro Vás také připravili tyto zásady ochrany osobních údajů.

Náš výzkum se týká údajů o Vašem duševním zdraví. Abychom výzkum mohli tyto služby mohli poskytovat, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Především se jedná o:

–       e-mailové adresy

–       data z dotazníků.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s prováděným výzkumem. Vaše e-mailové adresy jsme potřebovali pro zasílání pravidelných dotazníků a pro kontakt s Vámi. Údaje sesbírané na základě Vašich odpovědí v dotaznících jsou vždy anonymizované a jsou zpracovány pro statistické a akademické účely. Jsou sesbírány v programu Qualtrics, který umožňuje anonymizaci dat. Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů, zpracováváme takto pouze nezbytné údaje, které jsou potřebné a po sesbírání dat v dotaznících je díky programu Qualtrics plně anonymizujeme, tudíž nejsou data dohledatelná a propojitelná s Vaší osobou. 

Každý správce osobních údajů může zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, kdy existuje právní důvod pro zpracování. V tomto případě je právním důvodem Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro akademické účely. 

S Vašimi osobními údaji je v rámci výzkumu pracováno čistě v oblasti statistické a přehledové. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány dalším subjektům a přístup k nim mají pouze členové našeho týmu. 

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu sběru dat. Následně se s těmito daty bude pracovat pouze statisticky v anonymním režimu, tzn. data nebudou propojitelná s kontaktními údaji. E-mailové adresy mohou být uchovány déle pro účely rozeslání informací ohledně zveřejnění výsledků výzkumu. Kdykoliv však máte právo odmítnout zasílání informací o výzkumu, a to prostřednictvím dotazníku v doručeném e- te následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;

právo na opravu;

právo na výmaz („právo být zapomenut“);

právo na omezení zpracování údajů;

právo vznést námitku proti zpracování;

právo na přenositelnost údajů;

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 50 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

 znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Tato námitka bude vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, pomocí naší speciálně zřízené e-mailové adrese info@produsevnizdravi.com. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na ochranu osobních údajů v České republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě své nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
Tyto zásady jsou účinné od 15. 2. 2021.